BOLSAS PARA ALUMNADO UNIVERSITARIO EN PAÍSES EXTRACOMUNITARIOS

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ORDE do 4 de xullo de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria de bolsas destinadas ao alumnado das universidades do Sistema universitario de Galicia que participa en programas de mobilidade con países extracomunitarios no curso 2017/18.

Obxecto

O obxecto desta orde é establecer as bases reguladoras e convocar, en réxime de concorrencia competitiva, 140 bolsas destinadas ao alumnado das universidades do Sistema universitario de Galicia que participe no curso 2017-2018 en programas de intercambio con países extracomunitarios, agás o programa Erasmus+, relacionados cos estudos que está a cursar (código de procedemento ED441B).

Período e dotación da bolsa

1. O programa de mobilidade para o que se solicita a bolsa será realizado durante o curso académico 2017-2018.

2. A dotación económica asignada a cada persoa beneficiaria será dun máximo de 1.500 euros.

Requisitos das persoas solicitantes

Poderá solicitar estas bolsas o alumnado universitario que cumpra os seguintes requisitos:

a) Estar matriculado no curso 2017-2018 en calquera das universidades do Sistema universitario de Galicia, en estudos universitarios oficiais conducentes a unha titulación de grao.

b) O alumnado extracomunitario non poderá realizar o intercambio con universidades do seu país de orixe.

c) Participar no programa de mobilidade universitaria con autorización da universidade de orixe (universidades do Sistema universitario de Galicia).

d) Non ter gozado desta bolsa de mobilidade en convocatorias anteriores.

BOLSAS DO IGAPE PARA PERSOAS TITULADAS EN EMPRESAS GALEGAS

Instituto Galego de Promoción Económica

RESOLUCIÓN do 7 de xullo de 2017 pola que se lle dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras do Programa de bolsas formativas para a realización de proxectos de mellora das pemes galegas, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva.

Obxecto

1. O obxecto destas axudas é a concesión do número de bolsas indicado na resolución de convocatoria para a realización de prácticas formativas incardinadas en programas de mellora nas pemes galegas, segundo o plan formativo do anexo III destas bases, coa finalidade de formar titulados/as universitarios/as en diversas áreas relacionadas coa profesionalización e desenvolvemento estratéxico da empresa (procedemento IG401B):

a) Optimización financeira/mellora do circulante.

b) Profesionalización da produción e tecnoloxías relacionadas coa Fábrica do Futuro e o concepto Industria 4.0.

c) Relanzamento comercial.

d) Xestión por procesos.

e) Imaxe e comunicación empresarial.

f) Construción dun proxecto de futuro e plan de mellora empresarial.

g) Desenvolvemento de plans de acción.

h) Identificación e desenvolvemento de redes de cooperación e socios.

i) Innovación na empresa.

j) Desenvolvemento do capital humano.

k) Execución de vixilancia tecnolóxica/intelixencia competitiva.

l) Asesoramento integral ao proceso emprendedor.

m) Dixitalización na empresa.

2. Os/as titulados/as participarán nun itinerario formativo especificamente deseñado para a participación no programa e realizarán prácticas formativas baixo a tutela de axentes colaboradores/as do Igape en proxectos de mellora de pequenas e medianas empresas, apoio ao/á emprendedor/a ou proxectos colaborativos de asociacións ou clústers empresariais, período en que recibirán formación e titorización directamente por parte do/da axente colaborador/a.

Requisitos dos/das solicitantes

1. Poderán presentar solicitude para acollerse a estas bolsas aqueles/as titulados/as que cumpran os seguintes requisitos:

a) Posuír a nacionalidade española ou ser nacional dun Estado membro da Unión Europea e estar empadroado/a nun municipio da Comunidade Autónoma de Galicia.

b) Cumprir os requisitos do artigo 10 da Lei 9/2007, de subvencións de Galicia, para ser considerado/a beneficiario/a de subvencións.

c) Estar en posesión dalgunha das seguintes titulacións universitarias na data en que finaliza o prazo de presentación de solicitudes: Física, Enxeñería, Matemáticas, Química, Administración e Dirección de Empresas, Economía, Dereito, Bioloxía/Biotecnoloxía e Farmacia. A titulación deberase ter obtido con posterioridade á data indicada na resolución de convocatoria.

Os títulos obtidos no estranxeiro ou en centros privados españois deberán estar homologados polo Ministerio de Educación español na data en que finalice o prazo de presentación de solicitudes.

d) Non ter desfrutado con anterioridade de ningunha outra bolsa do Igape.

e) Non ter desempeñado con anterioridade algún traballo profesional para o cal se requirise a mesma titulación exixida nesta convocatoria, en virtude de calquera tipo de contrato laboral de duración igual ou superior a seis meses, o cal se acreditará mediante informe de vida laboral da Seguridade Social.

f) Non padecer enfermidade nin estar afectado/a por limitación física ou psíquica que imposibilite o cumprimento das súas obrigas como bolseiro/a.

g) Estar ao día nas súas obrigas tributarias estatais e autonómicas e coa da Seguridade Social, así como non ter pendente de pagamento ningunha outra débeda, por ningún concepto, coa Administración pública da Comunidade Autónoma. O cumprimento deste requisito acreditarase cubrindo no formulario telemático a declaración responsable do/da solicitante de estar ao día no cumprimento das obrigas tributarias, fronte á Seguridade Social e de non ter pendente de pagamento ningunha outra débeda coa Administración da Comunidade Autónoma, de acordo co establecido no artigo 48.d) da Lei 1/2017, do 8 de febreiro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2017.

h) Ter nacido despois do 31.12.1983.

XORNADA TÉCNICA ICO-IGAPE. NOVOS INSTRUMENTOS DE FINANCIAMENTO PARA AUTÓNOMOS E PEQUENAS EMPRESAS

XORNADA TÉCNICA ICO-IGAPE. NOVOS INSTRUMENTOS DE FINANCIAMENTO PARA AUTÓNOMOS E PEQUENAS EMPRESAS

Achegar aos autónomos, emprendedores e pequenas empresas os novos instrumentos de financiamento que se están a poñer en marcha ao abeiro dos acordos de colaboración entre o Instituto de Crédito Oficial (ICO), o Igape, as SGRs e as entidades financeiras galegas, é o obxectivo da xornada técnica que se vai desenvolver no Salón de Actos da Biblioteca da Cidade da Cultura o próximo 20 de xullo, a partir das 11:15 horas.

A xornada técnica incluirá o relatorio dun experto de ICO sobre as liñas de financiamento desta entidade pública para empresas e emprendedores, e unha mesa redonda sobre os instrumentos de financiamento para autónomos e pequenas empresas na que intervirán representantes das sociedades de garantía recíproca (SGR) galegas, Afigal e Sogarpo, así como un autónomo e o titular dunha pequena empresa que investiron contando con financiamento do ICO e do Igape, e que achegarán as súas experiencias ao respecto.

Na clausura participará o presidente do Instituto de Crédito Oficial, Pablo Zalba.

IG401A – Axudas aos servizos de análise potencial competitivo, profesionalización e desenvolvemento estratéxico (programa Re-Acciona), cofinanciados polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional con cargo ao programa operativo Feder Galicia 2014-2020.

1. O Igape poderá conceder axudas ás pemes destinatarias dos seguintes servizos de análise de potencial competitivo, profesionalización e desenvolvemento estratéxico (programa Re-Acciona – procedemento IG401A), integrados en tres categorías:

a) Análise de potencial competitivo. Estudaranse os diversos factores que definen a capacidade da empresa para competir no mercado, en canto á estrutura do negocio, dos procesos e da cultura organizativa. Como resultado obterase un informe en que se establece a posición actual da empresa e se dan as pautas que se seguirán para a súa mellora.

b) Profesionalización:

1º. Servizos de mellora da xestión financeira e procura de financiamento. Analizarase a condición económico-financeira da empresa, establecendo e optimizando as súas necesidades financeiras a curto e medio prazo e formalizándoas nun Plan de mellora da xestión financeira.

2º. Servizos de optimización dos procesos de produción e cadea loxística: o servizo adaptará á realidade da empresa esquemas de produción que melloren o seu traballo: estandarización de procedementos de traballo, eliminación do malgasto, programación da produción e aseguramento do cumprimento de prazos e control da calidade.

3º. Relanzamento comercial. Formalizaranse os procedementos de comercialización: análise da oferta actual de produtos e a súa adaptación aos clientes da empresa, formalización dunha carteira de produtos e dunha estrutura de prezos axeitada, establecemento dun procedemento formal de xestión de oportunidades comerciais e captación de clientes.

4º. Implementación de xestión por procesos. Analizaranse os procesos operativos da empresa e a implementación dun modelo de xestión baseado en procesos.

5º. Imaxe e comunicación empresarial. Ordenarase a imaxe corporativa e as responsabilidades de comunicación dentro da empresa, seguindo un enfoque de comunicación estratéxica.

c) Desenvolvemento estratéxico:

1º. Desenvolvemento estratéxico integral da empresa. Unha vez analizada a situación da empresa mediante a análise do potencial competitivo –ou por outro medio equivalente-, elaborarase de maneira conxunta coa empresa un proxecto de futuro para que a provexa cos plans necesarios para acadar o seu obxectivo titorizando este proceso para executar ao menos un plan transversal. Existirán dúas modalidades de servizo, que poderán levarse a cabo en secuencia:

i) Construción dun proxecto de futuro e plan de mellora empresarial.

ii) Asesoramento no desenvolvemento de plans de acción.

2º. Plans e protocolos de empresa familiar. Planificarase o proceso de sucesión familiar mediante a elaboración dun plan en que se detalle o dito proceso e dun protocolo que estableza as regras polas que se debe rexer a relación entre a empresa e a familia.

3º. Identificación de redes de cooperación e socios. Poranse en marcha iniciativas de cooperación entre a empresa receptora do servizo e outras empresas que presenten con ela capacidades de xeración de sinerxías mediante a cooperación no aprovisionamento, comercialización dos seus produtos ou servizos, recepción de servizos profesionais, especialización en produtos ou procesos, aumento da capacidade, etc.

4º. Redefinición do modelo de negocio (dirixido preferentemente a empresas con negocios maduros e a empresas que deban deseñar un modelo de negocio para unha nova liña de produtos). Analizarase a empresa e o contorno, co fin de redefinir radicalmente o seu negocio (ou unha das súas liñas) e orientalo a outros mercados ou produtos en que poida gozar de vantaxes competitivas debido ás fortalezas e competencias que posúe na actualidade ou a outras que poida desenvolver vantaxosamente a partir das actuais.

Mais información: https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IG401A

 

BONO AUTÓNOMOS

O Bono Autónomo é unha axuda que a Xunta de Galicia publicará por primeira vez neste ano 2017 para apoiar a persoas autónomas consolidadas (en alta cando menos os 42 meses anteriores á solicitude de xeito ininterrompido) que residan e teñan domicilio fiscal en Galicia e que teñan un rendemento neto reducido nos rendementos de actividades económicas inferior a 30.000 euros anuais, xunto cunha facturación mínima anual de 12.000 euros (IVE incluído) no ano anterior ao da convocatoria.

Esta axuda poderá concederse para a mellora da competitividade da actividade empresarial ou profesional da persoa beneficiaria, mediante o pagamento anticipado de ata 3.000 euros para empregar nos seguintes servizos:

Profesionalización:

 • Servizos de mellora da xestión financeira e procura de financiamento
 • Servizos de optimización de procesos de produción e cadea loxística
 • Relanzamento comercial
 • Imaxe e comunicación
 • Creación de páxina web e posicionamento web.

Desenvolvemento estratéxico: 

 • Plan de mellora empresarial
 • Marketing
 • Redefinición do modelo de negocio
 • Identificación de socios e redes de cooperación.

Tamén se poderá ter en consideración calquera outro servizo ou actividade non descrito anterioremente que poida ser considerado de maneira indubidable como dirixido á mellora da competitividade. E poderá ser computable como gasto subvencionable o pagamento do importe do cofinanciamento privado dos servizos contratados co Igape a través do programa Re-Acciona.

http://oficinadoautonomo.gal/gl/estratexia-autonomo-2020

SUBVENCIÓN PARA A CONTRATACIÓN DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE

ORDE do 5 de xuño de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa de promoción da integración laboral das persoas con discapacidade na empresa ordinaria. (Código do procedemento TR343A)

Prazo:

a) As solicitudes de axudas á contratación deberanse presentar ata o último día do mes seguinte á data en que se inicie a relación laboral ou se produza a transformación do con­trato temporal en indefinido, respectando, en todo caso, o prazo xeral de presentación de solicitudes, que finalizará o 30 de setembro de 2017.

b) As solicitudes de axuda pola adaptación de postos de traballo poderán presentarse antes do inicio desta adaptación, respectando, en todo caso, o prazo xeral de presentación de solicitudes, que finalizará o 30 de setembro de 2017.

c) As contratacións ou transformacións de contratos temporais en indefinidos e as adap­tacións de postos de traballo realizadas entre o 1 de outubro de 2016 e o 21 de xuño de 2017 poderanse acoller ás súas axudas, aínda que transcorrese o prazo estable­cido desde a contratación ou se tivese iniciado a execución do proxecto de investimento. O prazo para a presentación destas solicitudes será ata o 21 de xullo de 2017.

d) As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electróni­cos a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal).

 

Obxecto, finalidade e principios de xestión:

a) Programa de fomento da contratación das persoas con discapacidade na empresa ordinaria (Procedemento TR343A)

 1. Este programa ten por obxecto incentivar a contratación de traballadores e traballa­doras con discapacidade nas empresas ordinarias coa finalidade de fomentar e favorecer a súa integración laboral no sistema ordinario de traballo.
 2. Neste programa recóllense os seguintes tipos de axudas:
  • Subvención pola contratación indefinida.
  • Subvención pola contratación indefinida de persoas traballadoras con discapacidade dun enclave laboral.
  • Subvención pola contratación temporal (mínimo 1 ano de duración).
  • Subvención pola contratación de persoas con discapacidade no marco de proxectos de emprego con apoio.
 3. Subvencionaranse contratacións que teñan data de inicio comprendida entre o 1 de outubro de 2016 e o 30 de setembro de 2017, ambas inclusive.
 4. Neste programa subvenciónase a contratación a tempo completo e a tempo parcial, incluída a modalidade de fixo descontinuo. A contía das subvencións e os incentivos adi­cionais, se é o caso, será proporcional ao tempo efectivo de traballo en función da xornada a tempo completo establecida no convenio colectivo de aplicación ou, na súa falta, da xor­nada ordinaria legal.
 5. Os contratos e as transformacións de contratos temporais en indefinidos para que poidan ser obxecto de subvención deberanse formalizar e comunicar á oficina pública de emprego na forma regulamentariamente establecida.

Persoas ou entidades beneficiarias das subvencións:

Poderán ser entidades beneficiarias das axudas previstas neste programa os/as em­pregadores/as e as empresas, calquera que sexa a súa forma xurídica, incluídas persoas traballadoras autónomas, sociedades civís e as comunidades de bens, aínda que carezan de personalidade xurídica, fundacións, asociacións e outras institucións sen fin de lucro, que contraten traballadores e traballadoras con discapacidade para prestaren servizos en centros de traballo situados na Comunidade Autónoma de Galicia.

Persoas destinatarias finais:

As persoas destinatarias finais dos programas regulados nesta orde serán as persoas con discapacidade (discapacidade nun grao igual ou superior ao 33 %) desempregadas inscritas no servizo público de emprego como deman­dantes de emprego non ocupadas, así como as persoas traballadoras con discapacidade, incluídas as procedentes de centros especiais de emprego.

 Exclusións e requisitos:

 1. Exclúense dos beneficios regulados neste programa:
  • As contratacións realizadas con traballadores e traballadoras que nos 24 meses an­teriores á data da contratación prestasen servizos na mesma empresa ou “única empresa”, segundo o establecido no artigo 2 do Regulamento (UE) 1407/2013 da Comisión, do 18 de decembro de 2013, mediante un contrato por tempo indefinido.
  • Traballadores e traballadoras que finalizasen a súa relación laboral de carácter in­definido nun prazo de 3 meses previos á formalización do contrato polo cal se solicita a subvención, agás que a dita relación laboral finalizase por causa dun despedimento reco­ñecido ou declarado improcedente ou por despedimento colectivo.

Esta exclusión non será de aplicación cando a contratación indefinida se realice cun traballador ou traballadora con discapacidade procedente dun centro especial de emprego. Tampouco será de aplicación no suposto da incorporación a unha empresa ordinaria de traballadores e traballadoras con discapacidade no marco do Programa de emprego con apoio.

Contías:

1ª.- Subvención pola contratación indefinida:

 1. Os empregadores e as empresas que contraten con carácter indefinido a persoas con discapacidade desempregadas no momento da contratación, ou procedentes de centros especiais de emprego, poderán obter, con carácter xeral, unha subvención de 6.000,00 € por cada persoa traballadora con discapacidade a xornada completa.

Esta contía base incrementarase nas porcentaxes que se sinalan a seguir, que son acumulables entre si:

 • Un 25 % se a persoa contratada é unha muller.
 • Un 25 % se a persoa contratada pertence a unha unidade familiar en que todos os seus membros están desempregados.
 • Un 25 % no caso de que o centro de traballo en que se incorpora a persoa traballado­ra con discapacidade estea situado nun concello rural.
 • Un 25 % no caso da contratación indefinida de persoas con discapacidade con espe­ciais dificultades para a súa inserción laboral.
 • 500 euros, caso da contratación de persoas traballadoras procedentes de centros especiais de emprego.
 • 500 euros no caso de contratacións en empresas que teñan ata corenta e nove traba­lladores ou traballadoras.

2. A contía máxima que poderá ser concedida a unha entidade beneficiaria por esta sub­vención, de aplicárense todos os incentivos anteriores, será de 13.000,00 euros.

3. As contías da subvención pola contratación indefinida das persoas con discapacidade, establecidas no punto anterior, incrementarase en 902 euros, pola adaptación dos postos de traballo ou pola dotación de equipamentos de protección persoal necesarios para evitar accidentes laborais á persoa traballadora con discapacidade contratada, ou por eliminar barreiras ou obstáculos que impidan ou dificulten o traballo das persoas traballadoras con discapacidade. A necesidade da adaptación ou dos medios especiais de protección persoal deberá contar co informe favorable da Inspección de Traballo e Seguridade Social.

 2ª.- Subvención pola contratación indefinida de traballadores e traballadoras con discapacidade dun enclave laboral:

A contía desta subvención será de 7.814 euros por cada persoa con discapacidade con especiais dificultades para a súa inserción laboral contratada a xornada completa. Esta subvención poderá ser destinada pola empresa colaboradora, total ou parcialmente, a ser­vizos de apoio da persoa traballadora.

Esta axuda incrementarase en 902 euros pola adaptación dos postos de traballo ou pola dotación de equipamentos de protección persoal necesarios para evitar accidentes labo­rais á persoa traballadora con discapacidade contratada, ou por eliminar barreiras ou obs­táculos que impidan ou dificulten o traballo das persoas traballadoras con discapacidade. A necesidade da adaptación ou dos medios especiais de protección persoal deberá contar co informe favorable da Inspección de Traballo e Seguridade Social.

3ª.- Subvención pola contratación temporal:

 1. Aos empregadores e empresas que contraten temporalmente, cunha duración inicial mínima do contrato de 12 meses concederáselles, con carácter xeral, unha subvención de 2.000 euros por cada persoa traballadora con discapacidade a xornada completa.

Esta contía base incrementarase nas porcentaxes que se sinalan a seguir, que son acumulables entre si:

 • Un 25 % se a persoa contratada é unha muller.
 • Un 25 % se a persoa contratada pertence a unha unidade familiar en que todos os seus membros están desempregados.
 • Un 25 % no caso de que o centro de traballo a que se incorpora a persoa traballadora con discapacidade estea situado nun concello rural.
 • Un 25 % no caso da contratación de persoas con discapacidade con especiais dificul­tades para a súa inserción laboral.

2. A contía máxima que poderá ser concedida a unha entidade beneficiaria por esta subvención, de aplicárense todos os incentivos, será de 4.000,00 euros.

3. Ás contías da subvención pola contratación temporal incrementaranse 902 euros, pola adaptación dos postos de traballo ou pola dotación de equipamentos de protección persoal necesarios para evitar accidentes laborais á persoa traballadora con discapacida­de contratada, ou por eliminar barreiras ou obstáculos que impidan ou dificulten o traballo das persoas traballadoras con discapacidade. A necesidade da adaptación ou dos medios especiais de protección persoal deberá contar co informe favorable da Inspección de Tra­ballo e Seguridade Social